Investimet

Shqipëria është në ngritje të ekonomisë dhe të shoqërisë, e cila paraqet raste unike për investime fitimprurëse. Në të hapen mundësi për investime shume fitimprurëse, veçanarisht në fushën e infrastrukturës turistike, për bashkëpunimin në proçeset e privatizimit dhe në përgjithësi në fushën e zhvillimit të ekonomisë shqiptare.

Kompania Europa Albania 007 ju ofron shërbime, që do t'ju jenë një mbështetje për zgjedhjen e suksesshme, përgatitjen dhe realizimin e investimeve në Shqipëri. Krahas këshillimeve, ju ofrojmë edhe mbështetje gjatë marrjes së dokumentacionit të nevojshëm (lejeve, koncesioneve, konfirmimeve etj.) na bazë të bashkëpunimit me administratën publike në rang shtetëror, rregjional dhe lokal. Mos humbisni rastet e paçmueshme për investitorët e guximshëm, që të parët vijnë në tregun e ri!

Investime në turizëm
Klima e butë mediterano- jugore e butë, kilometra bregu të popupulluara (të pashfrytëzura) dhe det i pastër kristalor, është rast i jashtëzakonshëm për investime në infrastrukturën turistike: hotele, fshatra turistike, marina etj.

Investime në ekonominë shqiptare
Në Shqipëri vazhdon proçesi i privatizimit, çfarë hap mundësi për investime në sektorët strategjikë, siç janë industria minerale, energjitika, industria e përpunimit, telekomunikacioni, sektori finnaciar etj.

 

© 2011 - Europa Albania 007