Shërbimet

Shërbimet e kompanisë janë të ndara në tre fusha:

1. Financat
Tek shërbimet financiare, ju ofrojmë mbështetjen e plotë dhe këshillim, bashkë më mendimin e ekspertit dhe këshillme specifike për projektet e ndryshme. Me këtë, ju lehtësojmë proçedurat dhe vendimet për projektet, që përmbajnë tre fusha kryesore të shërbimeve tona:

  • Investimet e huaja të drejtpërdrejta;
  • Përfitimi i mjeteve financiare nga EU;
  • Financa biznesi;

2. Pasuritë e paluajtshme
Europa Albania 007 gjate biznesit me pasuritë e paluajtshme, ju ofron oferta të mira të sipërfaqeve të mëdha me vlerë tregtare të paçmueshme në pozicione strategjike. Në lokacionet e ardhshme ju ofrojmë raste unikale për ndërtime të reja dhe të gjithë mbështetjen e nevojshme për ngitjen e perlave të vërteta turistike.

3. Këshillim biznesi
Gjatë projekteve të planifikimit strategjik, specialistët tanë ju ndihmojnë si këshilltarë dhe kanë detyrë, që organeve ekzekutuese në kompani, t'u këshillojnë në formën e plotë të përgatitjes, strategji të realizueshme dhe nw plane biznesi. Ju ofrojmë këshillim dhe ndërmjetësim në fushën e tenderave publikë dhe koncesioneve si dhe analizë tregu.

 
© 2011 - Europa Albania 007